Integritetspolicy

Vi på Interfi AB (”Interfi”) värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt och med din integritet i åtanke. I enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning är vi Interfi med Org.nr. 559214-7317, Katarina Bangata 17, 116 39 Stockholm, personuppgiftsansvarig om inte annat anges för de personuppgifter du ger oss eller som vi samlar in om dig, och vi är ansvariga för att säkerställa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Har du frågor, funderingar eller synpunkter gällande vår intergritetspolicy och/eller hur vi på Interfi behandlar dina personuppgifter så får du gärna kontakta oss på info@interfi.se.

Personuppgifter vi behandlar på Interfi
Information vi samlar in om dig: För att kunna kontakta dig som potentiell kandidat gällande relevanta karriärmöjligheter och yrkesrelaterad kommunikation samlar Interfi in information genom interna nätverk och externa sökningar hos tredje part och behandlar dem i Interfis kandidatsystem. Vi behandlar dessa uppgifter med den lagliga grunden om berättigat intresse för att kunna hitta och kontakta dig som kandidat för vad Interfi bedömer vara relevanta karriärsmöjligheter. Vi behandlar dessa uppgifter när du är aktiv i din karriär med syftet för att Interfi ska kunna initiera en kontakt och skapa en relation med dig som kandidat. Om du vid kontakt med en medarbetare på Interfi förklarar att du inte är intresserad av en vidare relation med Interfi kommer Interfi omgående radera dina personuppgifter.

Personuppgifter du lämnar till oss: När du går med i Interfis nätverk har du samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter för att matcha dig med framtida karriärmöjligheter och du kommer att lämna viss information om dig själv till oss. Vi behandlar endast dina personuppgifter i det syfte som har angetts i det samtycke du lämnar i samband med registrering.

De personuppgifter som Interfi samlar in och behandlar för ovan nämnda ändamål är:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer etc.
 • CV
 • URL:er
 • Intervjuanteckningar
 • Referenser
 • Korrespondens mellan dig och oss


Vilka vi delar personuppgifter med: 
Dina personuppgifter behandlas främst av Interfi som personuppgiftsansvarig. Däremot kan dina personuppgifter överföras till Interfis befintliga och potentiella kunder i samband med konsultuthyrningsprocesser. Vi på Interfi kommer alltid värna om dina personuppgifter och därför alltid stämma av med dig som kandidat om uppdraget är intressant och om det är okej att presentera din profil för kund för det specifika uppdraget. Vi kan även komma att dela information med IT-leverantörer och andra i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra sina åtaganden till Interfi.

Interfi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Polisen, Domstol, Skatteverket eller andra myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller i vissa fall om du har uppmanat oss att göra det.

Dina rättigheter som registrerad i Interfis nätverk: 
Dina personuppgifter behandlas som förklarats enligt ovan i Interfis kandidatdatabas och kandidatssytem. Behandlingen av dessa sker enligt gällande lagstiftning och lagras därför inte längre än den tid som anses vara nödvändig med hänsyn till ändamålen. Därför kommer vi på Interfi endast att lagra dina personuppgifter så länge du är aktiv i din karriär och/eller i vårt nätverk. Meddelar du att du inte längre är intresserad av en vidare relation och/eller att vår relation har upphört kommer Interfi omgående radera dina personuppgifter om det inte föreligger skyldighet att spara sådana på grund av gällande lag, förordning och/eller myndighetsbeslut. Du som kandidat har vissa rättigheter under denna personuppgiftspolicy och enligt lag.

Dessa listas här nedan:

 • Rätt att ta tillbaka ditt samtycke. I de fall vår behandling av dina uppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du lättast genom att kontakta oss på info@interfi.se
 • Rätt att bli informerad. Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör det genom denna personuppgiftspolicy, annan information på vår hemsida, samt genom att svara på frågor från dig.
 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av dina personuppgifter om du vill veta vilken information vi har om dig. Denna kopia kan också levereras i ett maskinläsbart format som du kan föra över till en annan leverantör (dataportabilitet). För att få tillgång till dessa uppgifter krävs att din identitet kan styrkas.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv och som Interfi behandlar. Du har alltid möjlighet att själv ändra information som du har lagt in i din kandidatprofil.
 • Rätt att bli bortglömd. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter till exempel när det inte längre är nödvändigt att behandla uppgifterna för det syfte de blev insamlade, eller om du återkallar ditt samtycke. Interfi behöver dock följa vissa lagar och regler som hindrar oss från att omedelbart radera vissa uppgifter.
 • Rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter är inkorrekta eller behandlats i strid med gällande lag har du rätt att uppmana oss att stoppa behandlingen.
 • Rätt till begränsning. Du kan även begära en begränsning av Interfis behandling av dina personuppgifter om du exempelvis bestrider uppgifternas korrekthet.
 • Rätt att lämna in ett klagomål. Du har rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen, som är svensk tillsynsmyndighet för Interfi’s personuppgiftsbehandling.

Uppdatering och förändringar
Interfi förbehåller sig rätten att göra ändringar i personuppgiftspolicyn ovan. Väsentliga ändringar i villkoren förmedlas digitalt och visas även på www.interfi.se.

Nybrogatan 34 114 39 Stockholm info@interfi.se Org.nr: 559214-7317